PostmenBalm is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het waarderen van tankstations

Wilt u:

  • weten wat de (huur)waarde is van uw tankstation?
  • uw tankstation verhuren of verkopen?
  • weten of uw tankstation optimaal wordt geëxploiteerd met het oog op de energietransitie?
  • weten wat het volume potentieel is van uw tankstation?
  • meebieden op een veiling van (rijksweg) tankstations?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Als geen an­der zijn wij in staat om het op­ti­ma­le re­sul­taat voor u te be­rei­ken!

On­ze op­dracht­ge­vers heb­ben vrijwel al­tijd te ma­ken met pro­fes­si­o­ne­le par­tij­en in de markt voor tankstations, waar­door er spra­ke is van een ken­nis­ach­ter­stand. Wij kunnen als specialist in deze markt de kennisachterstand voor u wegnemen.

Verhuur en Verkoop

Indien u een be­lang­rij­ke keu­ze moe­t ma­ken ten aan­zien van de toe­komst van uw tank­sta­ti­on, kunnen wij u helpen door aan te ge­ven wat het tankstation op­le­vert bij ver­koop, wat de potentiële huur­op­brengst zal zijn bij ver­huur van het tankstation aan een der­de en wat de mo­ge­lijk­he­den zijn bij voort­zet­ting van de hui­di­ge ex­ploi­ta­tie.

Overheid

Tank­sta­ti­ons zijn las­tig te waar­de­ren voor algemene makelaars door de specifieke kenmerken van de brandstofmarkt. De ver­schei­den­heid in ex­ploi­ta­tie­vor­men, de ho­ge spe­ci­fie­ke in­ves­te­rin­gen, de onbekende marge structuur , maar zeker ook de energietransitie vereisen zeer specifieke kennis. Vaak zijn tank­sta­ti­ons ei­gen­dom van een olie­maat­schap­pij of een an­de­re pro­fes­si­o­ne­le par­tij­, waar­door een ge­meen­te al snel met een ach­ter­stand in ken­nis wordt ge­con­fron­teerd. Post­men­Balm kan de­ze ken­nis ach­ter­stand weg­ne­men.

Veiling

Jaarlijks vindt er in september een veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen plaats. Hiervoor geldt een door de overheid vastgestelde procedure. Collega Weijel heeft deze regelgeving mede tot stand gebracht en is van alle details op de hoogte. PostmenBalm heeft hiermee dan ook ruime ervaring en kan u adviseren over de hoogte van uw eventuele bieding.

Taxatie

Voor een goe­de taxa­tie van een tank­sta­ti­on is ge­de­gen ken­nis van de brand­stof­markt ver­eist. Post­men­Balm kan put­ten uit ja­ren­lan­ge er­va­ring op dit ge­bied en kan de na­vol­gen­de taxa­ties voor haar klan­ten ver­zor­gen

Over ons

Martin Post

Heeft be­drijfs­eco­no­mie ge­stu­deerd aan de Eras­mus Uni­ver­si­teit te Rot­ter­dam. Na zijn stu­die heeft hij ach­ter­een­vol­gens 5 jaar bij Es­so Be­ne­lux ge­werkt in di­ver­se ma­na­ge­ment­func­ties, en daar­na 6 jaar bij IKEA Ne­der­land waar hij deel uit­maak­te van het ma­na­ge­ment­team. Van­af 2001 is Mar­tin part­ner van Post­men­Balm.

Madelon Balm

Heeft be­drijfs­eco­no­mie ge­stu­deerd aan de Eras­mus Uni­ver­si­teit te Rot­ter­dam. Na haar stu­die heeft zij 10 jaar bij Es­so Be­ne­lux ge­werkt in di­ver­se ma­na­ge­ment­func­ties. Van­af 2001 is Ma­de­lon part­ner van Post­men­Balm.

Paul Weijel

Is bijna 50 jaar werkzaam in de olie-industrie. Ruim 36 jaar bij ExxonMobil met als laatste functie Real Estate Manager Benelux en daarna nog 3 jaar als adjunct- directeur Marketing bij de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie. Paul Weijel is deskundig in aangelegenheden met overheden, waardebepaling tankstations, uitgifte nieuwe locaties, distributief planologische onderzoeken en schadeberekeningen.