Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Opdracht

1.1 In het hierna volgende betekent PostmenBalm (hierna: ‘PMB’) zowel de vennootschap, de
partners en alle aan het bureau verbonden medewerkers.
1.2 Een opdracht tussen opdrachtgever en PMB komt tot stand door ondertekening van de
opdrachtovereenkomst door opdrachtgever en door aanvaarding van de algemene voorwaarden
van PMB door opdrachtgever.
1.3 Elke opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van
de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 2 Gegevens opdrachtgever

2.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke PMB nodig acht voor het correct
uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking
van PMB te stellen.
2.2 PMB heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
2.3 Opdrachtgever is gehouden PMB onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden
die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
2.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of
namens hem aan PMB ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn.
2.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de
verlangde gegevens, zijn voor risico en rekening van opdrachtgever.

Artikel 3 Uitvoering opdracht

3.1 PMB bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd.
3.2 PMB zal de opdracht naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar
uitvoeren. PMB kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3.3 De in de opdracht eventueel vermelde termijnen waarbinnen de opdracht moet worden
uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een
dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van PMB op en is geen reden
voor ontbinding van de overeenkomst/opdracht, noch reden voor schadevergoeding. Termijnen
waarbinnen de opdracht dient te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen
als dit met zoveel worden tussen PMB en opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 4 Geheimhouding

4.1 PMB is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht
zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijk aard die PMB door
opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door verwerking daarvan verkregen resultaten.
4.2 PMB is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet
te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende
doeleinden.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMB is het opdrachtgever niet toegestaan de
door PMB geproduceerde adviezen, calculaties of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet
door of met inschakeling van derden, te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel
te verspreiden, in welke vorm dan ook.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Als PMB zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een
haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van
medewerkers of partners, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale
bedrijfsvoering, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat PMB alsnog in staat is
deze op de overeengekomen wijze na te komen. De opdrachtgever wordt op de hoogte
gehouden.
6.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en
tenminste drie maanden heeft voortgeduurd, de opdracht(overeenkomst) geheel of gedeeltelijk
en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige
schadevergoeding bestaat.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Het honorarium van PMB kan bestaan uit een uurtarief, een succesfee, een uurtarief in
combinatie met een succesfee en kan ook bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag.
7.2 Indien een opdracht tussentijds wordt opgezegd, opgeschort of anderszins eindigt op verzoek
van opdrachtgever, zal bij een overeengekomen succesfee, deze verbintenis tussen PMB en
opdrachtgever blijven bestaan. Met andere woorden: als opdrachtgever zelf of door bemiddeling
van een derde (alsnog) tot overeenstemming met de andere partij komt, waarvoor PMB een
succesfee met opdrachtgever is overeengekomen, zal PMB deze succesfee alsnog in rekening
kunnen brengen bij opdrachtgever. De afspraak over een succesfee blijft gedurende twee jaar na
beëindiging van de opdracht rechtsgeldig.

Artikel 8 Betaling

8.1 De betalingstermijn van een factuur van PMB is 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim komt en heeft PMB, zonder dat een nadere
sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag de wettelijke
(handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander
onverminderd de verdere rechten van PMB.
8.2 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijk of buitengerechtelijk incasseren van de
vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke
proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten
minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,–.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 PMB is ten opzichte van opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het
rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag dat PMB opdrachtgever in rekening
heeft gebracht voor de opdracht.
9.2 Opdrachtgever vrijwaart PMB tegen alle aanspraken van derden, waaronder mede begrepen
aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, van gelieerde
rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever
betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart PMB in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die
is veroorzaakt doordat opdrachtgever aan PMB onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar
handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van
PMB.

Artikel 10 Archivering

Behoudens andersluidende afspraak tussen PMB en opdrachtgever, zal het dossier gedurende vijf
jaren in het archief van PMB worden bewaard. Daarna zal dit worden vernietigd.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen PMB en opdrachtgever en op alle werkzaamheden van PMB is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen
uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter.

Amsterdam, juni 2015