Overheid

Tank­sta­ti­ons zijn las­tig te waar­de­ren voor makelaars door de specifieke kenmerken van de brandstofmarkt. De ver­schei­den­heid in ex­ploi­ta­tie­vor­men, de ho­ge spe­ci­fie­ke in­ves­te­rin­gen, de onbekende marge structuur , maar zeker ook de energietransitie vereisen zeer specifieke kennis. Vaak zijn tank­sta­ti­ons ei­gen­dom van een olie­maat­schap­pij of een an­de­re pro­fes­si­o­ne­le par­tij­, waar­door een ge­meen­te al snel met een ach­ter­stand in ken­nis wordt ge­con­fron­teerd. Post­men­Balm kan de­ze ken­nis ach­ter­stand weg­ne­men.

Energietransitie

Na de energietransitie zal het netwerk van energieleveranciers in uw gemeente er anders uitzien dan het bestaande netwerk van (fossiele) tankstations.  PostmenBalm kan uw gemeente adviseren bij het vaststellen van het gewenste aanbod en het identificeren van de mogelijke obstakels.

Huurwaarde tanklocatie

PostmenBalm kan de huurwaarde bepalen voor nieuwe en bestaande tanklocaties in uw gemeente. De ervaring leert dat wij ook toegevoegde waarden hebben bij de verdere onderhandelingen met de huurder en zeker ook op het gebied van de contractuele voorwaarden, die nogal specifiek zijn in de brandstofmarkt.

Schadecalculatie & relocatie

In­dien een tank­sta­ti­on een be­oog­de ont­wik­ke­ling in de weg staat en de­ze uit­ein­de­lijk moet ver­dwij­nen, dan is een marktconforme scha­de­cal­cu­la­tie ge­wenst. Ver­plaat­sen naar een nieu­we lo­ca­tie is voor een ge­meen­te vaak goed­ko­per dan een scha­de­ver­goe­ding. Het is dan van be­lang dat de waar­de van bei­de lo­ca­ties zich op de juis­te ma­nier tot el­kaar ver­hou­den

Onderzoek nieuwe locatie

Desgewenst kunnen wij onderzoeken of een beoogde locatie geschikt is voor de vestiging van een tankstation. Daar­naast is het mo­ge­lijk om voor de ge­meen­te te on­der­zoe­ken of de markt in even­wicht is, kort­om is er wel plaats voor een nieu­we lo­ca­tie.