Taxatie

Voor een goe­de taxa­tie van een tank­sta­ti­on is ge­de­gen ken­nis van de brand­stof­markt ver­eist. Post­men­Balm kan put­ten uit ja­ren­lan­ge er­va­ring op dit ge­bied en kan de na­vol­gen­de taxa­ties voor haar klan­ten ver­zor­gen:

Waardering

Wij be­pa­len de huur- of ver­koop­waar­de van uw tank­sta­ti­on. Wij han­te­ren hier­voor de­zelf­de re­ken­mo­del­len als de gro­te olie­maat­schap­pij­en. In com­bi­na­tie met on­ze er­va­ring bij ver­koop en ver­huur zijn wij in staat om ac­tu­e­le waar­de­rin­gen te ver­zor­gen.

Veiling rijksweg

Jaarlijks vindt er in september een veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen plaats. Hiervoor geldt een door de overheid vastgestelde procedure. PostmenBalm heeft hiermee ruime ervaring en kan u adviseren over de hoogte van de bieding.

Officiële taxatie

Bij een of­fi­ciële taxa­tie (b.v. voor de be­las­ting­dienst of fi­nan­cie­ring bij de bank) is het vaak wen­se­lijk dat de­ze door een NVM-ma­ke­laar wordt ver­zorgd. Voor de­ze ge­val­len wer­ken wij sa­men met Drs J.E.A. Fol­kers van Pro­per­ty Va­lue Con­sul­tants.

Grondwaarde taxatie

Hier­bij be­pa­len wij de grond­waar­de van een lo­ca­tie waar een tank­sta­ti­on wordt ge­ves­tigd. Grond­waar­de taxa­ties wor­den veel­al voor ge­meen­ten uit­ge­voerd.

Huurprijs adviesrapport

In dit ge­val ge­ven wij een ad­vies in­za­ke de huur­prijs, mee­st­al in op­dracht van een recht­bank (ex ar­ti­kel 7:304 BW)

Schadecalculatie

Bij ver­plaat­sing van een tank­sta­ti­on, een in­fra­struc­tu­re­le wij­zi­ging of de beëin­di­ging van LPG-ver­koop kan Post­men­Balm een des­kun­di­gen­rap­port op­stel­len om de uit­ein­de­lij­ke scha­de te be­pa­len.