Verhuur en Verkoop

Indien u  een be­lang­rij­ke keu­ze moe­t ma­ken ten aan­zien van de toe­komst van uw tank­sta­ti­on, kunnen wij u helpen door aan te ge­ven wat het tankstation op­le­vert bij ver­koop, wat de potentiële huur­op­brengst zal zijn bij verhuur van het tankstation aan een der­de en wat de mo­ge­lijk­he­den zijn bij voort­zet­ting van de hui­di­ge ex­ploi­ta­tie.

Wij han­te­ren hier­voor de­zelf­de re­ken­mo­del­len als de gro­te olie­maat­schap­pij­en. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de gevolgen van de energietransitie. Na­dat u een keu­ze heeft ge­maakt kun­nen wij het he­le ver­volg­tra­ject voor u op­pak­ken, van onderhandelingen tot en met de ge­te­ken­de over­een­komst.

De afgelopen jaren heeft PostmenBalm complete netwerken van tankstations aangekocht en verkocht. Voorbeelden hiervan zijn: de aankoop door Vissers Olie van de Esso tankstations in Zuid-West Nederland en de verkoop van Auto Maas tankstations aan Lukoil.